“TRATEAZA SANATATEA CU BIOREZONANTA”

REGULAMENTUL CONCURSULUI

“TRATEAZA SANATATEA CU BIOREZONANTA”

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei promotionale “TRATEAZA SANATATEA CU BIOREZONANTA” (denumit in continuare “Concurs”) este S.C. BICOMPREST 2014 SRL (denumita in continuare “Organizatorul” sau “SC BICOMPREST 2014 SRL”), cu sediul in Targu Jiu, Str. 23 August, nr. 10, etaj 1, Judetul Gorj, telefon 0353 401 096, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J18/74/2014, cod fiscal 32725961.

Organizatorul realizeaza acest Concurs prin intermediul radio-ului RADIO ACCENT (denumit in continuare „RADIO ACCENT”).

Castigatorii vor fi desemnati conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

 1. PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se realizeaza in perioadele 16.04.2015 – 22.04.2015; 11.05.2015 – 17.05.2015 si 01.06.2015 – 07.06.2015 in emisiunea “Matinal Accent FM”.

Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.radioaccent.ro sau la sediul radio-ului RADIO ACCENT din Targu Jiu, Str. Calea Bucuresti, Nr. 64, Judetul Gorj.

 1. MECANISM CONCURS

Se intra in direct sunand la numarul de telefon 0353 41 99 42 sau 0353 41 99 43, si se raspunde la intrabarile realizatorilor, in fiecare zi fiind ales un singur castigator, dintre toti participantii care au raspuns corect la intrebarile din ziua respectiva. El va fi ales prin tragere la sorti.

Castigatorul va fi anuntat in direct, in cadrul emisiunii “Matinal Accent FM”.

In cazul in care nu vor fi raspunsuri conforme cu cerintele Concursului, premiile raman la dispozitia Organizatorului.

 Numarele de de telefon 0353 41 99 42 si 0353 41 99 43 sunt numere cu tarif normal conform planului tarifar al fiecarui Participant.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Concurs pot participa toate persoanele fizice rezidente in Romania, cu varsta peste 18 ani (denumite in continuare “Participanti”) si care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre Participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea Participantilor.

In cazul in care oricare dintre Participanti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului sau a altor Participanti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din Concurs. De asemenea, orice incercare de fraudare a Concursului, prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din Concurs.

Participarea la Concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a Participantilor ca numele, precum si fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea Participantilor si castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre Organizator a raspunsurilor si a datelor personale furnizate in cadrul Concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, raspunsurile din cadrul Concursului vor deveni proprietatea Organizatorului, fara nicio obligatie sau plata fata de Participanti sau castigatori.

Angajatii si colaboratorii cu contract ai companiei BICOMPREST 2014 SRL, precum si rudele de gradul I si II ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Concurs. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai ale acestora.

 1. PREMIILE ACORDATE

Premiul consta intr-un cupon care este valabil doua saptamani de la data castigarii. Cuponul va cuprinde urmatoarele date: numele persoanei castigatoare, valoarea premiului/reducerea procentuala acordata, denumirea procedurii (vezi detaliat in anexa nr. 1 la Regulament) si valabilitatea promotiei Acesta va fi ridicat de la sediul Radio Accent din Calea Bucuresti, nr. 64, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj.

Pentru mai multe detalii despre premii sunati la numarul de contact 0353 401 096. La acest numar se vor face si programarile la procedurile (tratamente/testari) castigate in termen de 3 zile lucratoare.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator conform procedurilor detaliate in acest Regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului. Un castigator poate ceda unei alte persoane drepturile asupra premiului numai in cazul in care procedura castigatoare va fi acordata unui minor aflat in intretinerea sa.

 1. ACORDAREA PREMIILOR

In cadrul Concursului se vor acorda 21 premii, fiecare castigator avand dreptul la un singur premiu. Despre cum pot intra in posesia premiului, castigatorii vor afla de la un reprezentat RADIO ACCENT, care ii va contacta in maxim 3 zile de la castigarea premiului. Castigatorii pot beneficia de premiu doar doua saptamani de la castigarea concursului. In cazul in care organizatorul nu poate face toate programarile in timp de doua saptamani de la castigarea premiului va decla maxim o saptamana acest termen.

In cazul in care nu se respecta conditiile mentionate in sectiunile II, III si IV, VI, participantii sunt descalificati automat din concurs.

Pentru intrarea in posesia premiului, este datoria castigatorului sa ofere datele de contact corecte si realiste, respectiv nume si prenume, telefon, adresa completa.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 1. TEMEIUL LEGAL

Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 precum si a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si completata.

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care Participantii la Concurs le furnizeaza despre ei insisi.

Prin completarea datelor personale, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre Organizator, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea S.C. BICOMPREST 2014 SRL.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia operatorului de marketing direct al SC BICOMPREST 2014 SRL.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, printre care:

 dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;

 dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

 dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care il vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Pentru exercitarea drepturilor aratate mai inainte, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa Organizatorului. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: strada 23 August, nr. 10, Targu Jiu, Judetul Gorj. La prima comunicare scrisa cu Participanții din aceasta campanie, Organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001.

 1. FORTA MAJORA

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 1. LITIGII SI FRAUDE

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, oricare dintre parti poate inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva celor implicati, in caz de tentativa de fraudare a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului, a Concursului sau costurile acestui Concurs.

 1. ALTE MENTIUNI

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.radioaccent.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a Participantilor. Totodata acestia nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

Organizator,

S.C. BICOMPREST 2014 SRL

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT

Data concurs

Denumire procedura (premiu)

Valoare premiu

Perioada

efectuarii procedurii

16.04.2015

Testare alergeni alimentari (lapte, cereale, fructe, ou, carne, legume, condimente, alune-nuci, peste, fructe de mare)

100 % (gratuit)

17.04.2015-30.04.2015

17.04.2015

Terapie anti-fumat

100 lei/terapie

18.04.2015-01.05.2015

18.04.2015

Testare tesut/organe degenerative (cancer) pentru:  ovare, rinichi,  san, piele, intestin subţire, intestin gros, creier, vezica urinară, stomac, ficat, pancreas, prostată, plămâni, uter, splină, limfă

100 % (gratuit)

19.04.2015-02.05.2015

19.04.2015

Tratament dureri spate (dureri cervical, toracice, lombare)

50 lei/sedinta

20.04.2015-03.05.2015

20.04.2015

Tratament dureri musculare

100 % (gratuit)

21.04.2015-04.05.2015

21.04.2015

Tratament dureri incheieturi (solduri, coate, pumni, glezne, genunchi, umeri, etc.)

50 lei/sedinta

22.04.2015-05.05.2015

22.04.2015

Tratament constipatie

100 % (gratuit)

23.04.2015-06.05.2015

11.05.2015

Tratament sinuzita maxilara/frontala

50 lei/sedinta

12.05.2015-25.05.2015

12.05.2015

Testare alergeni alimentari (lapte, cereale, fructe, ou, carne, legume, condimente, alune-nuci, peste, fructe de mare)

100 % (gratuit)

13.05.2015-26.05.2015

13.05.2015

Tratament afectiuni cutanate (eczema, dermatite, neurodermatite, urticarie, micoze, acnee, psoriazis, etc)

50 lei/sedinta

14.05.2015-27.05.2015

14.05.2015

Testare tesut/organe degenerative (cancer) pentru:  ovare, rinichi,  san, piele, intestin subţire, intestin gros, creier, vezica urinară, stomac, ficat, pancreas, prostată, plămâni, uter, splină, limfă

100 % (gratuit)

15.05.2015-28.05.2015

15.05.2015

Tratament dureri cap

50 lei/sedinta

16.05.2015-29.05.2015

16.05.2015

Tratament anti-stres (calmare)

50 lei/sedinta

17.05.2015-30.05.2015

17.05.2015

Tratament hemoroizi

50 lei/sedinta

18.05.2015-31.05.2015

01.06.2015

Tratament intarirea sistemului imunitar

50 lei/sedinta

02.06.2015-15.06.2015

02.06.2015

Tratament infectii intestinale

50 lei/sedinta

03.06.2015-16.06.2015

03.06.2015

Tratament detoxifiere organism (ficat, plamani, rinichi, limfa)

50 lei/sedinta

04.06.2015-17.06.2015

04.06.2015

Tratament dureri reumatismale

50 lei/sedinta

05.06.2015-18.06.2015

05.06.2015

Tratament dureri stomac/ hiperaciditate/gastrita

50 lei/sedinta

06.06.2015-19.06.2015

06.06.2015

Tratament probleme hormonale

50 lei/sedinta

07.06.2015-20.06.2015

07.06.2015

Terapie anti-fumat

100 lei

08.06.2015-21.06.2015